CONCEPTE DE BAZA

Terminologia in limba engleza

Traducerea in limba romana

Sursa

Observatii

appliance

aparat

[IA] p.12

asymmetrical terminal voltage

tensiune de mod comun la borne

broadband device

dispozitiv cu banda larga

broadband emission

emisie de banda larga

burst

tren de impulsuri (sau de oscilatii)

click

pocnitura

click rate

cadenta pocniturilor

commercial environment

zona comerciala

common mode conversion

conversie a modului comun

common mode voltage,asymmetrical voltage

tensiune de mod comun, tensiune asimetrica

[SR] 161-04-09

compatibility level

nivel de compatibilitate (electromagnetica)

compatibility margin

marja de compatibilitate (electromagnetica)

conducted emission

emisie condusa

continuous disturbance

perturbatie continua

continuous noise

zgomot continuu

cross talk

diafonie

[IA]

degradation (of performance)

degradare (a functionarii)

[SR] 161-01-19

destructive interference

interferenta distructiva

device

dispozitiv

[IA] p.11

differential mode voltage,symmetrical voltage

tensiune de mod diferential, tensiune simetrica

[SR] 161-04-08

discontinuous interference

interferenta intermitenta

distortion (non-linearity ~)

distorsiuni (de neliniaritate)

[EEMC]

disturbance field strength

camp perturbator

[SR] 161-04-01

disturbance power

putere perturbatoare

[SR] 161-04-03

disturbance source

sursa de perturbatie

disturbance suppression

antiparazitare

[SR] 161-03-22

disturbance voltage

tensiune petrurbatoare

[SR] 161-04-01

domestic environment

zona rezidentiala

electromagnetic compatibility

compatibilitate electromagnetica

[SR] 161-01-07

CEM (abreviere)

electromagnetic disturbance

petrurbatie electromagnetica

[SR] 161-01-05

electromagnetic emission

emisie electromagnetica

[SR] 161-01-08

electromagnetic environment

mediu electromagnetic

[SR] 161-01-01

electromagnetic interference

interferenta electromagnetica

[SR] 161-01-06

electromagnetic noise

zgomot electromagnetic

electromagnetic perturbation

perturbare electromagnetica

electromagnetic radiation

radiatie electromagnetica

[SR] 161-01-01

electromagnetic screen

ecran electromagnetic

electromagnetic susceptibility

susceptibilitate electromagntica

[SR] 161-01-21

electrostatic discharge

descarcare electrostatica

[SR] 161-01-22

DES (abreviere)

EMC Directive

directiva 89/336/CEE

[IA]

emission (in radiocommunication)

emisie (în radiocomunicatii)

emission level

nivel de emisie (al unei surse perturbatoare)

emission limit

limita de emisie (a unei surse perturbatoare)

emission margin

marja de emisie

equipment

echipament

[IA] p.11

equipment under test

echipamentul de testat

external immunity

imunitate externa

far field

camp departat

fundamental component

componenta fundamentala

fundamental factor

ponderea fundamentalei

harmonic component

componenta armonica

harmonic content

continut de armonici

harmonic order

ordin (al unei armonici)

immunity (to a disturbance)

imunitate (la o perturbatie)

[SR] 161-01-20

immunity level

nivel de imunitate

immunity limit

limita de imunitate

immunity margin

marja de imunitate

impulse

impuls cvasi-Dirac

impulsive disturbance

perturbatie în impulsuri

impulsive noise

zgomot în impulsuri

industrial environment

zona industriala

installation

instalatie

[IA] p.11

interfering signal

semnal perturbator

[SR] 161-01-04

internal immunity

imunitate interna

inter-system interference

interferenta intersisteme, interferenta de origine externa

intra-system interference

interferenta intrasisem, interferenta de origine interna

level (of a time varying quantity)

nivel (al unei marimi variabile)

[SR] 161-03-01

light industrial environment

zona de industrie usoara

limit of interference

limita a perturbatiei

[SR] 161-03-08

limit of interference

limita a interferentei

mains immunity

imunitate în raport cu alimentarea

man-made noise

zgomot artificial

narrowband device

dispozitiv cu banda îngusta

narrowband emission

emisie de banda îngusta

natural noise

zgomot natural

near field

camp apropiat

n-th harmonic ratio

ponderea armonicii (de ordin) n

out-of-band emission

emisie în afara benzii

peak-ripple factor

factor de ondulatie de varf

port

port (al unui echipament)

[IA] p. 10

power network pollution

poluarea retelei de alimentare

[EEMC]

protection ratio

raport de protectie

pulsating

pulsatorie

[SR] 161-02-24

pulse

impuls

[SR] 161-02-02

quasi-impulsive noise

zgomot cvasi-impuls

r.m.s.-ripple factor

factor de ondulatie efectiv

radiated emission

emisie radiata

radio disturbance

perturbatie radioelectrica

radio environment

mediu radioelectric

radio frequency interference

interferenta (radioelectrica)

radio noise

zgomot radioelectric

random noise

zgomot aleator

rate of rise

viteza de crestere

ripple content

ondulatie

rise time

timp de crestere (al unui impuls)

screen

ecran

[SR] 161-03-25

shielding effectiveness

eficienta ecranarii

signal-to-disturbance ratio

raport semnal/perturbatie

signal-to-noise ratio

raport semnal/zgomot

spectrum analyser

analizor de spectru

[EEMC]

spike

impuls ac

spurious emission

emisie (radiatie) neesentiala

suppressor

dispozitiv de antiparazitare

surge

impuls energetic

symmetrical terminal voltage

tensiune de mod diferential la borne

system

sistem

[IA] p.11

total harmonic factor

ponderea armonicilor

transient (adjective and noun)

tranzitoriu (adjectiv), fenomen tranzitoriu

[SR] 161-02-01

unwanted signal

semnal nedorit

victim

victima

[IA]

V-terminal voltage

tensiune la bornele unei retele în V

[SR] 161-04-13

Bibliografie

[AP] A. Ignea, E. Mârza, A. De Sabata, Antene și propagare, Ed. De Vest, Timișoara, 2002

[SR] SR CEI 50(161), Vocabular Electrotehnic Internațional, Capitolul 161: Compatibilitate electromagnetic?#9;

[EECEM] ***The 1998 EMC Encyclopedya and Manufacturers' Catalogs and Data Sheets on CD-ROM

[IA] A. Ignea, Introducere în compatibilitatea electromagnetic? Ed. De Vest, Timișoara, 1998

Searchlight
Search this site.
Concet